اسم فامیل با حرف آ

 

حتما ببینید

نام کدام دانشمندان به عنوان واحد اندازه گیری در si انتخاب شده است؟

error: Content is protected !!